Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-11 | las@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Skupščino TOTI LAS sestavlja 72 članov, od tega je 7 članov iz javnega sektorja, 33 iz gospodarskega in 32 iz tretjega sektorja.

Skupščina je najvišji organ odločanja LAS in jo sestavljajo vsi člani.

Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • izmed članov LAS izvoli Predsednika LAS, člane Upravnega odbora in Nazornega odbora,
 • izbere in potrdi vodilnega partnerja,
 • sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo potrdi na predlog Upravnega odbora,
 • na predlog Upravnega odbora potrdi spremembe Strategije lokalnega razvoja,
 • sprejema splošne akte LAS, če za to ni pristojen drug organ,
 • na predlog Upravnega odbora potrdi letni načrt aktivnosti s finančnim načrtom,
 • na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS,
 • daje Upravnemu odboru in Predsedniku navodila za delo,
 • razreši Predsednika LAS, člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora, če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS,
 • razreši člana Upravnega odbora, če se ta v obdobju enega leta ne udeleži več kot polovice sej Upravnega odbora,
 • odloča o višini članarine,
 • dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov, ki jih prizadeti lahko vloži v 15 dneh od kar je izvedel ali bi lahko izvedel za sklep organa,
 • odloča o drugih zadevah, določenih s to pogodbo.