Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-11 | las@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Ocenjevalno komisijo TOTI LAS sestavlja 5 članov in 2 nadomestna člana.

Ocenjevalna komisija TOTI LAS ima naslednje naloge in pristojnosti:

  • Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo.
  • Ocenjevalna komisija ima pet članov in dva nadomestna člana, ki jih imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član lahko ima tudi specifična znanja kot npr. iz računovodstva, davkov, prava, registracije in poslovanja organizacij, posameznikov in gospodarskih družb ali drugih področij. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega odbora ali Nadzornega odbora.
  • Upravni obor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši to pogodbo, druge splošne akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS.
  • Član ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni pozive in ga nadomesti nadomestni član, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni poziv ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov. Izločenega člana nadomesti nadomestni član.
  • Seje Ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne komisije, ki ga člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe.
  • Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru.